Navigace

Obsah

Zpět

Závěrečný účet Lazce za rok 2017

 

DSO spolek pro odpadové hospodaření obcí Lazce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017

 

 

(v Kč)

 

 

 

 

sestavený ke dni 31.12.2017

 

 

 

 

 

Údaje o organizaci

 

identifikační číslo

18232493

 

název

DSO spolek pro odpadové hospodaření obcí Lazce

 

ulice, č.p.

 

 

obec

Lazce

 

PSČ, pošta

34601


 

 

Kontaktní údaje

 

telefon

379722527

 

fax

 

 

e-mail

 

 

WWW stránky

 


 

Doplňující údaje organizace


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Obsah závěrečného účtu

 

I. Plnění rozpočtu příjmů

 

II. Plnění rozpočtu výdajů

 

III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

 

IV. Stavy a obraty na bankovních účtech

 

V. Peněžní fondy - informativně

 

VI. Majetek

 

VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody

 

VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu

 

IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

 

X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem

 

XI. Ostatní doplňující údaje

 

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Skutečnost


 

Daňové příjmy

 

 

 

Nedaňové příjmy

101  000,00

101  000,00

105  625,14

Kapitálové příjmy

 

 

 

Přijaté transfery

56  000,00

56  000,00

56  636,00

Příjmy celkem

157  000,00

157  000,00

162  261,14


 

 

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Skutečnost


 

2141

Příjmy z úroků (část)

1  000,00

1  000,00

88,14

214

Výnosy z finančního majetku

1  000,00

1  000,00

88,14

21

Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.

1  000,00

1  000,00

88,14

2321

Přijaté neinvestiční dary

100  000,00

100  000,00

100  000,00

2329

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

 

 

5  537,00

232

Ostatní nedaňové příjmy

100  000,00

100  000,00

105  537,00

23

Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy

100  000,00

100  000,00

105  537,00

2

Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)

101  000,00

101  000,00

105  625,14

Vlastní příjmy (třída 1+2+3)

101  000,00

101  000,00

105  625,14

4121

Neinvestiční přijaté transfery od obcí

56  000,00

56  000,00

56  636,00

412

Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně

56  000,00

56  000,00

56  636,00

41

Neinvestiční přijaté transfery

56  000,00

56  000,00

56  636,00

4

Přijaté transfery (součet za třídu 4)

56  000,00

56  000,00

56  636,00

Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)

157  000,00

157  000,00

162  261,14


 

 

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Skutečnost


 

Běžné výdaje

157  000,00

157  000,00

152  735,74

Kapitálové výdaje

 

 

 

Výdaje celkem

157  000,00

157  000,00

152  735,74


 

 

Detailní výpis položek dle odvětvového třídění rozpočtové skladby

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Skutečnost


 

3722

Sběr a svoz komunálních odpadů

150  000,00

150  000,00

150  884,00

6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

7  000,00

7  000,00

1  851,74

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM

157  000,00

157  000,00

152  735,74

Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)

 

 

9  525,40

 


 

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Skutečnost


 

Krátkodobé financování z tuzemska

 

Krátkodobé vydané dluhopisy (+)

8111

 

 

 

 

Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)

8112

 

 

 

 

Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)

8113

 

 

 

 

Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)

8114

 

 

 

 

Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)

8115

 

 

9  525,40-

 

Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)

8117

 

 

 

 

Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)

8118

 

 

 

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)

 

 

9  525,40-


 

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

 

Název bankovního účtu

Počáteční stav k 1. 1.

Obrat

Konečný stav k 31.12.

Změna stavu bankovních účtů


 

Základní běžný účet

81  998,77

9  525,40

91  524,17

9  525,40-

Běžné účty fondů ÚSC

 

 

 

 

Běžné účty celkem

81  998,77

9  525,40

91  524,17

9  525,40-

Pokladna

 

 

 

 

 

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

 

Text

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Skutečnost

Počáteční zůstatek

 

 

 

Příjmy celkem

 

 

 

Výdaje celkem

 

 

 

Obrat

 

 

 

Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)

 

 

 

Změna stavu

 

 

 

Financování - třída 8

 

 

 

 

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu

Počáteční stav k 1.1.

Obrat

Konečný stav


 

Dlouhodobý finanční majetek

 

Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem

 

 

 

 

Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem

10  180  000,00

 

10  180  000,00

 

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

 

 

 

 

Dlouhodobé půjčky

 

 

 

 

Termínované vklady dlouhodobé

 

 

 

 

Ostatní dlouhodobý finanční majetek

 

 

 

 

VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY

 

Položka

Text

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Skutečnost

4121

Neinvestiční přijaté transfery od obcí

56  000,00

56  000,00

56  636,00

 

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU

UZ

Položka

text

Rozpočet upr. (Příjmy)

Rozpočet upr. (Výdaje)

Skutečnost (Příjmy)

Skutečnost (Výdaje)

 


 

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Pžezlpumání hospodaření DSO Lazce za rok 2017 provedla pracovnice ekonomického odboru KÚ PK Plzeň, p. Eva Veselková se závěrem „Nebyly zjištěny nedostatky.“

viz. příloha č. 1


 

X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM


 

viz. příloha č. 2


 

 

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

 

 

Vyvěšeno: 15. 5. 2018

Datum sejmutí: 31. 5. 2018

Zodpovídá: V V

Zpět