Navigace

Obsah

Zpět

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2020

V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím, podle kterého každý povinný subjekt musí o své činnosti v oblasti poskytování informací předkládat zákonem stanovené údaje, předkládá Obec Poděvousy tuto „Výroční zprávu za rok 2020“.

a) počet písemně podaných žádostí o informace

0

b) počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

0

c) počet podaných odvolání proti rozhodnutí

0

d) opis podstatných částí každého rozsudku soudu, ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace

0

e) přehled všech výdajů, vynaložených v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a náklady na právní zastoupení

0

f) poskytnuté výhradní licence a odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence

0

g) počet stížností podaných dle § 16a zákona, včetně důvodů jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení

0

h) další informace vztahující se k uplatňování zákona

0

 

Informace jsou občanům sdělovány na zasedáních zastupitelstva obce, prostřednictvím úřední desky v obci, webových stránek, obecního zpravodaje,elektronické úřední desky v rámci webových stránek a řadou dalších způsobů.

V průběhu roku starosta, místostarosta, někteří zastupitelé a zaměstnanci obecního úřadu poskytli značné množství ústních, telefonických, i písemných informací institucím a občanům, kteří se na OÚ obrátili, i když se přímo neodvolávali ve svých žádostech na zákon č. 106/1999 Sb.

Počet těchto žádostí není dle ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění součástí výroční zprávy o poskytnutí informací.

 

V Poděvousích dne 9.2.2021

Ing. Vít Veselý
starosta obce

Vyvěšeno: 9. 2. 2021

Datum sejmutí: 31. 12. 2021

Zodpovídá: V V

Zpět