Navigace

Obsah

Zpět

Závěrečný účet obce za rok 2017

 

Licence: DS0Z

XCRGBZUC / ZUC (01012017 / 01012017)

 

 

Obec Poděvousy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017

 

 

(v Kč)

 

 

sestavený ke dni 31.12.2017

 

 

 

 

 

Údaje o organizaci

 

identifikační číslo

00572381

 

název

Obec Poděvousy

 

ulice, č.p.

č.47

 

obec

Poděvousy

 

PSČ, pošta

34561

 

Kontaktní údaje

 

telefon

725543359

 

fax

 

 

e-mail

obec@podevousy.cz

 

WWW stránky

www.podevousy.cz

 

Doplňující údaje organizace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah závěrečného účtu

 

I. Plnění rozpočtu příjmů

 

II. Plnění rozpočtu výdajů

 

III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

 

IV. Stavy a obraty na bankovních účtech

 

V. Peněžní fondy - informativně

 

VI. Majetek

 

VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody

 

VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu

 

IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

 

X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem

 

XI. Ostatní doplňující údaje

 

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Skutečnost

 

Daňové příjmy

2 522 600,00

3 103 730,00

3 099 165,43

Nedaňové příjmy

477 400,00

499 900,00

401 382,62

Kapitálové příjmy

 

9 200,00

9 120,00

Přijaté transfery

 

2 047 710,00

2 047 707,00

Příjmy celkem

3 000 000,00

5 660 540,00

5 557 375,05

 

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Skutečnost

 

1111

Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.

530 000,00

630 800,00

630 793,80

1112

Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti

12 000,00

17 000,00

16 989,43

1113

Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů

60 000,00

60 000,00

59 263,56

111

Daně z příjmů fyzických osob

602 000,00

707 800,00

707 046,79

1121

Daň z příjmů právnických osob

500 000,00

631 400,00

631 363,90

1122

Daň z příjmu právnických osob za obce

80 000,00

54 530,00

54 530,00

112

Daně z příjmů právnických osob

580 000,00

685 930,00

685 893,90

11

Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů

1 182 000,00

1 393 730,00

1 392 940,69

1211

Daň z přidané hodnoty

1 100 000,00

1 278 700,00

1 278 671,92

121

Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku

1 100 000,00

1 278 700,00

1 278 671,92

122a3

Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku

 

 

 

12

Daně ze zboží a služeb v tuzemsku

1 100 000,00

1 278 700,00

1 278 671,92

1334

Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu

 

35 700,00

35 652,00

133

Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí

 

35 700,00

35 652,00

1340

Poplatek za provoz systému shrom.....komun.odpadů

75 000,00

75 000,00

72 525,00

1341

Poplatek ze psů

2 600,00

2 600,00

2 420,00

134

Místní poplatky z vybraných činností a služeb

77 600,00

77 600,00

74 945,00

1361

Správní poplatky

1 000,00

1 000,00

250,00

136

Správní poplatky

1 000,00

1 000,00

250,00

13

Daně a poplatky z vybraných činností a služeb

90 600,00

130 300,00

126 717,61

1511

Daň z nemovitostí

150 000,00

301 000,00

300 835,21

151

Daně z majetku

150 000,00

301 000,00

300 835,21

15

Majetkové daně

150 000,00

301 000,00

300 835,21

1

Daňové příjmy (součet za třídu 1)

2 522 600,00

3 103 730,00

3 099 165,43

2111

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

400 000,00

411 600,00

313 411,50

211

Příjmy z vlastní činnosti

400 000,00

411 600,00

313 411,50

2131

Příjmy z pronájmu pozemků

34 000,00

43 000,00

42 740,00

2132

Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí

12 000,00

12 000,00

12 000,00

213

Příjmy z pronájmu majetku

46 000,00

55 000,00

54 740,00

2141

Příjmy z úroků (část)

400,00

400,00

420,12

214

Výnosy z finančního majetku

400,00

400,00

420,12

21

Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.

446 400,00

467 000,00

368 571,62

2324

Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady

31 000,00

32 900,00

32 811,00

232

Ostatní nedaňové příjmy

31 000,00

32 900,00

32 811,00

23

Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy

31 000,00

32 900,00

32 811,00

2

Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)

477 400,00

499 900,00

401 382,62

3111

Příjmy z prodeje pozemků

 

9 200,00

9 120,00

311

Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.)

 

9 200,00

9 120,00

31

Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů

 

9 200,00

9 120,00

3

Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)

 

9 200,00

9 120,00

Vlastní příjmy (třída 1+2+3)

3 000 000,00

3 612 830,00

3 509 668,05

4111

Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.

 

18 310,00

18 307,00

4112

Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu

 

57 800,00

57 800,00

4116

Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu

 

54 600,00

54 600,00

411

Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně

 

130 710,00

130 707,00

4134

Převody z rozpočtových účtů

 

1 150 000,00

1 150 000,00

413

Převody z vlastních fondů

 

1 150 000,00

1 150 000,00

41

Neinvestiční přijaté transfery

 

1 280 710,00

1 280 707,00

4216

Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu

 

767 000,00

767 000,00

421

Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně

 

767 000,00

767 000,00

42

Investiční přijaté transfery

 

767 000,00

767 000,00

4

Přijaté transfery (součet za třídu 4)

 

2 047 710,00

2 047 707,00

Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)

3 000 000,00

5 660 540,00

5 557 375,05

 

 

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Skutečnost

 

Běžné výdaje

2 437 160,00

5 563 660,00

4 559 179,12

Kapitálové výdaje

7 175 000,00

8 175 000,00

7 692 700,09

Výdaje celkem

9 612 160,00

13 738 660,00

12 251 879,21

 

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Skutečnost

 

5021

Ostatní osobní výdaje

203 000,00

288 650,00

243 419,00

5023

Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů

240 000,00

240 000,00

235 200,00

502

Ostatní platby za provedenou práci

443 000,00

528 650,00

478 619,00

5031

Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.

30 000,00

30 000,00

23 100,00

5032

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

35 500,00

35 500,00

29 568,00

5038

Povinné pojistné na úrazové pojištění

500,00

500,00

400,00

503

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

66 000,00

66 000,00

53 068,00

50

Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.

509 000,00

594 650,00

531 687,00

5136

Knihy, učební pomůcky a tisk

500,00

500,00

 

5137

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

75 000,00

185 600,00

149 640,00

5139

Nákup materiálu jinde nezařazený

117 500,00

223 800,00

151 085,00

513

Nákup materiálu

193 000,00

409 900,00

300 725,00

5153

Plyn

55 000,00

55 000,00

44 829,92

5154

Elektrická energie

84 000,00

84 000,00

52 947,00

5156

Pohonné hmoty a maziva

15 000,00

15 000,00

9 320,00

515

Nákup vody, paliv a energie

154 000,00

154 000,00

107 096,92

5161

Služby pošt

2 000,00

2 000,00

1 575,00

5162

Služby telekomunikací a radiokomunikací

6 000,00

6 000,00

5 394,00

5163

Služby peněžních ústavů

26 000,00

26 300,00

23 521,40

5167

Služby školení a vzdělávání

2 000,00

2 000,00

1 490,00

5169

Nákup ostatních služeb

861 000,00

904 500,00

618 626,15

516

Nákup služeb

897 000,00

940 800,00

650 606,55

5171

Opravy a udržování

481 500,00

2 058 500,00

1 600 735,04

5172

Programové vybavení

10 000,00

10 000,00

 

5173

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

1 000,00

1 100,00

85,00

5175

Pohoštění

20 000,00

21 010,00

13 821,00

517

Ostatní nákupy

512 500,00

2 090 610,00

1 614 641,04

5193

Výdaje na dopravní územní obslužnost

15 000,00

 

 

5194

Věcné dary

13 000,00

15 000,00

10 144,00

519

Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary

28 000,00

15 000,00

10 144,00

51

Neinvestiční nákupy a související výdaje

1 784 500,00

3 610 310,00

2 683 213,51

5222

Neinv.transf.občanským sdružením

 

117 000,00

115 870,61

5229

Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím

100 000,00

11 500,00

 

522

Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím

100 000,00

128 500,00

115 870,61

52

Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím

100 000,00

128 500,00

115 870,61

5321

Neinvestiční transfery obcím

31 500,00

1 500,00

 

5323

Neinvestiční transfery krajům

 

10 000,00

10 000,00

5329

Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně

253,00

763,00

761,00

532

Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně

31 753,00

12 263,00

10 761,00

5339

Neinvestiční transfery cizím PO

 

1 000,00

1 000,00

533

Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím

 

1 000,00

1 000,00

5345

Převody vlastním rozpočtovým účtům

 

1 150 000,00

1 150 000,00

534

Převody vlastním fondům

 

1 150 000,00

1 150 000,00

5362

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

5 000,00

5 000,00

4 710,00

5364

Vratky veř.rozp.úst.úr.transf.posk.v min.r.obd.

 

6 907,00

6 907,00

5365

Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond.

 

55 030,00

55 030,00

5366

Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi

6 907,00

 

 

536

Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům

11 907,00

66 937,00

66 647,00

53

Neinv.transfery a některé další platby rozp.

43 660,00

1 230 200,00

1 228 408,00

5

Běžné výdaje (třída 5)

2 437 160,00

5 563 660,00

4 559 179,12

6121

Budovy, haly a stavby

6 600 000,00

7 600 000,00

7 300 480,09

6122

Stroje, přístroje a zařízení

25 000,00

25 000,00

 

612

Pořízení dlouhodobého hmotného majetku

6 625 000,00

7 625 000,00

7 300 480,09

6130

Pozemky

550 000,00

550 000,00

392 220,00

613

Pozemky

550 000,00

550 000,00

392 220,00

61

Investiční nákupy a související výdaje

7 175 000,00

8 175 000,00

7 692 700,09

6

Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)

7 175 000,00

8 175 000,00

7 692 700,09

Výdaje celkem (třída 5+6)

9 612 160,00

13 738 660,00

12 251 879,21

 

Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)

 

6 612 160,00-

8 078 120,00-

6 694 504,16-

 

 

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Skutečnost

 

Krátkodobé financování z tuzemska

 

Krátkodobé vydané dluhopisy (+)

8111

 

 

 

 

Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)

8112

 

 

 

 

Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)

8113

 

 

 

 

Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)

8114

 

 

 

 

Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)

8115

6 612 160,00

8 078 120,00

6 676 786,16

 

Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)

8117

 

 

 

 

Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)

8118

 

 

 

Opravné položky k peněžním operacím

 

Operace z peněžních účtů organizace nemající

 

 

 

 

 

charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)

8901

 

 

17 718,00

 

Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)

8902

 

 

 

 

Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)

8905

 

 

 

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)

6 612 160,00

8 078 120,00

6 694 504,16

 

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu

Počáteční stav k 1. 1.

Obrat

Konečný stav k 31.12.

Změna stavu bankovních účtů

 

Základní běžný účet

10 168 298,78

6 676 786,16-

3 491 512,62

6 676 786,16

Běžné účty fondů ÚSC

 

 

 

 

Běžné účty celkem

10 168 298,78

6 676 786,16-

3 491 512,62

6 676 786,16

Pokladna

 

 

 

 

 

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Skutečnost

Počáteční zůstatek

 

 

 

Příjmy celkem

 

 

 

Výdaje celkem

 

 

 

Obrat

 

 

 

Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)

 

 

 

Změna stavu

 

 

 

Financování - třída 8

 

 

 

 

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu

Počáteční stav k 1.1.

Obrat

Konečný stav

 

Dlouhodobý nehmotný majetek

 

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

 

 

 

 

Software

 

 

 

 

Ocenitelná práva

 

 

 

 

Povolenky na emise a preferenční limity

 

 

 

 

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

7 868,00

 

7 868,00

 

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

 

 

 

Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný

 

Stavby

9 526 156,05

 

9 526 156,05

 

Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí

496 837,00

 

496 837,00

 

Pěstitelské celky trvalých porostů

 

 

 

 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

829 332,90

149 640,00

978 972,90

 

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

 

 

 

Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný

 

Pozemky

2 156 015,11

369 435,93

2 525 451,04

 

Kulturní předměty

 

 

 

 

Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji

 

 

 

 

Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

 

 

 

Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek

 

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

 

 

 

 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

3 897 758,05

3 671 757,04

7 569 515,09

 

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

 

 

 

 

Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku

 

 

 

 

Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku

 

 

 

Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku

 

Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje

 

 

 

 

Oprávky k softwaru

 

 

 

 

Oprávky k ocenitelným právům

 

 

 

 

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

7 868,00-

 

7 868,00-

 

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

 

 

 

Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku

 

Oprávky ke stavbám

2 296 379,00-

168 721,00-

2 465 100,00-

 

Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí

203 678,00-

23 924,00-

227 602,00-

 

Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů

 

 

 

 

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

829 332,90-

149 640,00-

978 972,90-

 

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

 

 

 

 

VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY

Položka

Text

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Skutečnost

4134

Převody z rozpočtových účtů

 

1 150 000,00

1 150 000,00

5321

Neinvestiční transfery obcím

31 500,00

1 500,00

 

5323

Neinvestiční transfery krajům

 

10 000,00

10 000,00

5329

Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

253,00

763,00

761,00

5345

Převody vlastním rozpočtovým účtům

 

1 150 000,00

1 150 000,00

5366

Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi

6 907,00

 

 

 

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU

UZ

Položka

text

Rozpočet upr. (Příjmy)

Rozpočet upr. (Výdaje)

Skutečnost (Příjmy)

Skutečnost (Výdaje)

 

29014

4116

Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu

0,00 

x

54 600,00 

x

29014

Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dle B

0,00 

0,00 

54 600,00 

0,00 

29948

4216

Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu

0,00 

x

767 000,00 

x

29948

6121

Budovy, haly a stavby

x

0,00 

x

7 220 480,09 

29948

dotace MZe CR na COV

0,00 

0,00 

767 000,00 

7 220 480,09 

98071

4111

Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR

0,00 

x

18 307,00 

x

98071

5021

Ostatní osobní výdaje

x

0,00 

x

11 050,00 

98071

5139

Nákup materiálu j.n.

x

0,00 

x

1 200,00 

98071

5169

Nákup ostatních služeb

x

0,00 

x

968,00 

98071

5173

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

x

0,00 

x

85,00 

98071

5175

Pohoštění

x

0,00 

x

1 008,00 

98071

Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR

0,00 

0,00 

18 307,00 

14 311,00 

 

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

 

Přezkoumání hospodaření za rok 2017 bylo provedeno 08.02.2018 Ekonomickým odborem KÚ Plzeň. Přezkum provedla Jitka Volfíková.

 

X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM

 

viz.příloha č. 2

 

 

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Výkazy FIN 01/2017 – 12/2017 jsou k nahlédnutí na Obecním úřadu Poděvousy. Také jsou k nahlédnutí i výkazy roční uzávěrky k 31. 12. 2017 za Obec Poděvousy.

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
   
   
   
   
   
 
   
     
 
   
     
 
   
     
     

Vyvěšeno: 25. 4. 2018

Zodpovídá: Iveta Nová

Zpět