Navigace

Obsah

Zpět

Závěrečný účet obce za rok 2018

PDF-vyvěšené

 

Licence: DS0Z 

strana 1 / 8

XCRGBZUC / ZUC  (01012018 / 01012018)

 

 

Obec Poděvousy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018

 

 

(v Kč)

 

 

                                  Sestavený ke dni 31.12.2018

 

 

Údaje o organizaci

 

identifikační číslo

00572381

 

název

Obec Poděvousy

 

ulice, č.p.

č.47

 

obec

Poděvousy

 

PSČ, pošta

34561

 

Kontaktní údaje

 

telefon

725543359

 

fax

 

 

e-mail

obec@podevousy.cz

 

WWW stránky

www.podevousy.cz

 

Doplňující údaje organizace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah závěrečného účtu

 

I. Plnění rozpočtu příjmů

 

II. Plnění rozpočtu výdajů

 

III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

 

IV. Stavy a obraty na bankovních účtech

 

V. Peněžní fondy - informativně

 

VI. Majetek

 

VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody

 

VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu

 

IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

 

X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem

 

XI. Ostatní doplňující údaje

 

 

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Skutečnost

 

Daňové příjmy

2 958 100,00

3 215 000,00

3 145 678,63

Nedaňové příjmy

483 500,00

503 200,00

203 084,82

Kapitálové příjmy

 

2 000,00

1 140,00

Přijaté transfery

 

767 588,00

767 118,00

Příjmy celkem

3 441 600,00

4 487 788,00

4 117 021,45

 

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Skutečnost

 

1111

Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.

620 000,00

692 200,00

690 168,09

1112

Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti

13 000,00

16 400,00

16 330,92

1113

Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů

65 500,00

65 500,00

64 439,34

111

Daně z příjmů fyzických osob

698 500,00

774 100,00

770 938,35

1121

Daň z příjmů právnických osob

570 000,00

591 300,00

591 267,68

1122

Daň z příjmu právnických osob za obce

55 000,00

55 000,00

15 770,00

112

Daně z příjmů právnických osob

625 000,00

646 300,00

607 037,68

11

Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů

1 323 500,00

1 420 400,00

1 377 976,03

1211

Daň z přidané hodnoty

1 300 000,00

1 458 200,00

1 458 137,42

121

Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku

1 300 000,00

1 458 200,00

1 458 137,42

122a3

Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku

 

 

 

12

Daně ze zboží a služeb v tuzemsku

1 300 000,00

1 458 200,00

1 458 137,42

1334

Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu

 

800,00

735,90

133

Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí

 

800,00

735,90

1340

Poplatek za provoz systému shrom.....komun.odpadů

75 000,00

75 000,00

71 700,00

1341

Poplatek ze psů

2 600,00

2 600,00

2 505,00

134

Místní poplatky z vybraných činností a služeb

77 600,00

77 600,00

74 205,00

1361

Správní poplatky

1 000,00

1 000,00

450,00

136

Správní poplatky

1 000,00

1 000,00

450,00

1381

Daň z hazardních her

16 000,00

17 000,00

16 953,02

138

Daně, poplatky a jiná obd.peněž.plně.v ob.haz.her

16 000,00

17 000,00

16 953,02

13

Daně a poplatky z vybraných činností a služeb

94 600,00

96 400,00

92 343,92

1511

Daň z nemovitostí

240 000,00

240 000,00

217 221,26

151

Daně z majetku

240 000,00

240 000,00

217 221,26

15

Majetkové daně

240 000,00

240 000,00

217 221,26

1

Daňové příjmy (součet za třídu 1)

2 958 100,00

3 215 000,00

3 145 678,63

2111

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

400 000,00

406 500,00

135 521,00

2119

Ostatní příjmy z vlastní činnosti

 

1 600,00

1 600,00

211

Příjmy z vlastní činnosti

400 000,00

408 100,00

137 121,00

2131

Příjmy z pronájmu pozemků

41 000,00

45 000,00

30 065,00

2132

Příjmy z pronájmu ost.nemovit.věcí a jejich částí

12 000,00

12 000,00

12 000,00

213

Příjmy z pronájmu majetku

53 000,00

57 000,00

42 065,00

2141

Příjmy z úroků (část)

500,00

500,00

342,81

214

Výnosy z finančního majetku

500,00

500,00

342,81

21

Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.

453 500,00

465 600,00

179 528,81

2324

Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady

30 000,00

37 600,00

23 556,01

232

Ostatní nedaňové příjmy

30 000,00

37 600,00

23 556,01

23

Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy

30 000,00

37 600,00

23 556,01

2

Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)

483 500,00

503 200,00

203 084,82

3111

Příjmy z prodeje pozemků

 

2 000,00

1 140,00

311

Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.)

 

2 000,00

1 140,00

31

Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů

 

2 000,00

1 140,00

3

Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)

 

2 000,00

1 140,00

Vlastní příjmy (třída 1+2+3)

3 441 600,00

3 720 200,00

3 349 903,45

4111

Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.

 

68 000,00

67 530,00

4112

Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu

 

60 900,00

60 900,00

4116

Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu

 

32 500,00

32 500,00

411

Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně

 

161 400,00

160 930,00

4122

Neinvestiční přijaté transfery od krajů

 

8 400,00

8 400,00

412

Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně

 

8 400,00

8 400,00

4134

Převody z rozpočtových účtů

 

455 000,00

455 000,00

4138

Převody z vlastní pokladny

 

6 788,00

6 788,00

413

Převody z vlastních fondů

 

461 788,00

461 788,00

41

Neinvestiční přijaté transfery

 

631 588,00

631 118,00

4222

Investiční přijaté transfery od krajů

 

136 000,00

136 000,00

422

Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně

 

136 000,00

136 000,00

42

Investiční přijaté transfery

 

136 000,00

136 000,00

4

Přijaté transfery (součet za třídu 4)

 

767 588,00

767 118,00

Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)

3 441 600,00

4 487 788,00

4 117 021,45

 

 

 

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Skutečnost

 

Běžné výdaje

2 576 600,00

3 365 658,00

2 220 118,19

Kapitálové výdaje

865 000,00

821 700,00

158 000,00

Výdaje celkem

3 441 600,00

4 187 358,00

2 378 118,19

 

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Skutečnost

 

5021

Ostatní osobní výdaje

267 500,00

306 050,00

239 871,00

5023

Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů

315 000,00

315 000,00

284 033,00

502

Ostatní platby za provedenou práci

582 500,00

621 050,00

523 904,00

5031

Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.

25 000,00

28 500,00

28 270,00

5032

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

40 000,00

40 200,00

35 806,00

5038

Povinné pojistné na úrazové pojištění

500,00

600,00

563,00

503

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

65 500,00

69 300,00

64 639,00

50

Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.

648 000,00

690 350,00

588 543,00

5136

Knihy, učební pomůcky a tisk

300,00

300,00

 

5137

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

151 000,00

151 000,00

56 890,00

5139

Nákup materiálu jinde nezařazený

158 500,00

206 160,00

75 868,00

513

Nákup materiálu

309 800,00

357 460,00

132 758,00

5153

Plyn

55 000,00

58 000,00

41 412,15

5154

Elektrická energie

84 000,00

94 000,00

63 939,00

5156

Pohonné hmoty a maziva

15 000,00

15 000,00

8 919,00

515

Nákup vody, paliv a energie

154 000,00

167 000,00

114 270,15

5161

Služby pošt

2 000,00

2 000,00

992,00

5162

Služby elektronických komunikací

6 000,00

6 000,00

5 388,00

5163

Služby peněžních ústavů

26 000,00

26 200,00

22 236,80

5167

Služby školení a vzdělávání

2 000,00

2 000,00

 

5169

Nákup ostatních služeb

751 000,00

829 740,00

515 002,49

516

Nákup služeb

787 000,00

865 940,00

543 619,29

5171

Opravy a udržování

493 000,00

583 000,00

172 644,43

5172

Programové vybavení

10 000,00

10 000,00

 

5173

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

1 000,00

1 380,00

360,00

5175

Pohoštění

17 000,00

21 390,00

11 917,00

517

Ostatní nákupy

521 000,00

615 770,00

184 921,43

5194

Věcné dary

18 000,00

18 000,00

12 364,00

519

Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary

18 000,00

18 000,00

12 364,00

51

Neinvestiční nákupy a související výdaje

1 789 800,00

2 024 170,00

987 932,87

5212

Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-fyz.osobám

 

18 000,00

18 000,00

521

Neinvestiční transf.podnikatelským subjektům

 

18 000,00

18 000,00

5222

Neinv.transf.občanským sdružením

120 000,00

130 000,00

126 891,32

522

Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím

120 000,00

130 000,00

126 891,32

52

Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím

120 000,00

148 000,00

144 891,32

5321

Neinvestiční transfery obcím

1 500,00

1 500,00

 

5323

Neinvestiční transfery krajům

10 000,00

11 300,00

11 220,00

5329

Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně

300,00

550,00

508,00

532

Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně

11 800,00

13 350,00

11 728,00

5339

Neinvestiční transfery cizím PO

 

1 000,00

1 000,00

533

Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím

 

1 000,00

1 000,00

5348

Převody do vlastní pokladny

 

461 788,00

461 788,00

534

Převody vlastním fondům

 

461 788,00

461 788,00

5362

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

5 000,00

5 000,00

4 469,00

5365

Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond.

2 000,00

18 000,00

15 770,00

5366

Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi

 

4 000,00

3 996,00

536

Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům

7 000,00

27 000,00

24 235,00

53

Neinv.transfery a některé další platby rozp.

18 800,00

503 138,00

498 751,00

5

Běžné výdaje (třída 5)

2 576 600,00

3 365 658,00

2 220 118,19

6119

Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku

 

158 000,00

158 000,00

611

Pořízení dloudodobého nehmotného majetku

 

158 000,00

158 000,00

6121

Budovy, haly a stavby

790 000,00

588 700,00

 

6122

Stroje, přístroje a zařízení

25 000,00

25 000,00

 

612

Pořízení dlouhodobého hmotného majetku

815 000,00

613 700,00

 

6130

Pozemky

50 000,00

50 000,00

 

613

Pozemky

50 000,00

50 000,00

 

61

Investiční nákupy a související výdaje

865 000,00

821 700,00

158 000,00

6

Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)

865 000,00

821 700,00

158 000,00

Výdaje celkem  (třída 5+6)

3 441 600,00

4 187 358,00

2 378 118,19

 

Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)

 

 

300 430,00

1 738 903,26

 

 

 

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Skutečnost

 

Krátkodobé financování z tuzemska

 

Krátkodobé vydané dluhopisy (+)

8111

 

 

 

 

Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů  (-)

8112

 

 

 

 

Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)

8113

 

 

 

 

Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)

8114

 

 

 

 

Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)

8115

 

300 430,00-

1 745 691,26-

 

Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)

8117

 

 

 

 

Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)

8118

 

 

 

Opravné položky k peněžním operacím

 

Operace z peněžních účtů organizace nemající

 

 

 

 

 

charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)

8901

 

 

6 788,00

 

Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)

8902

 

 

 

 

Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)

8905

 

 

 

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)

 

300 430,00-

1 738 903,26-

 

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu

Počáteční stav k 1. 1.

Obrat

Konečný stav k 31.12.

Změna stavu bankovních účtů

 

Základní běžný účet

3 491 512,62

1 741 612,26

5 233 124,88

1 741 612,26-

Běžné účty fondů ÚSC

 

 

 

 

Běžné účty celkem

3 491 512,62

1 741 612,26

5 233 124,88

1 741 612,26-

Pokladna

 

4 079,00

4 079,00

4 079,00-

 

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Skutečnost

Počáteční zůstatek

 

 

 

Příjmy celkem

 

 

 

Výdaje celkem

 

 

 

Obrat

 

 

 

Konečný zůstatek  (rozdíl rozpočtu)

 

 

 

Změna stavu

 

 

 

Financování - třída 8

 

 

 

 

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu

Počáteční stav k 1.1.

Obrat

Konečný stav

 

Dlouhodobý nehmotný majetek

 

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

 

 

 

 

Software

 

 

 

 

Ocenitelná práva

 

 

 

 

Povolenky na emise a preferenční limity

 

 

 

 

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

7 868,00

 

7 868,00

 

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

 

 

 

Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný

 

Stavby

9 526 156,05

7 569 515,09

17 095 671,14

 

Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí

496 837,00

 

496 837,00

 

Pěstitelské celky trvalých porostů

 

 

 

 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

978 972,90

56 890,00

1 035 862,90

 

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

 

 

 

Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný

 

Pozemky

2 525 451,04

441,20-

2 525 009,84

 

Kulturní předměty

 

 

 

 

Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji

 

 

 

 

Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

 

 

 

Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek

 

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

 

158 000,00

158 000,00

 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

7 569 515,09

7 569 515,09-

 

 

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

 

 

 

 

Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku

 

 

 

 

Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku

 

 

 

Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku

 

Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje

 

 

 

 

Oprávky k softwaru

 

 

 

 

Oprávky k ocenitelným právům

 

 

 

 

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

7 868,00-

 

7 868,00-

 

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

 

 

 

Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku

 

Oprávky ke stavbám

2 465 100,00-

168 721,00-

2 633 821,00-

 

Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí

227 602,00-

23 924,00-

251 526,00-

 

Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů

 

 

 

 

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

978 972,90-

56 890,00-

1 035 862,90-

 

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

 

 

 

 

VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY

Položka

Text

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Skutečnost

4122

Neinvestiční přijaté transfery od krajů

 

8 400,00

8 400,00

4134

Převody z rozpočtových účtů

 

455 000,00

455 000,00

4222

Investiční přijaté transfery od krajů

 

136 000,00

136 000,00

5321

Neinvestiční transfery obcím

1 500,00

1 500,00

 

5323

Neinvestiční transfery krajům

10 000,00

11 300,00

11 220,00

5329

Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

300,00

550,00

508,00

5366

Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi

 

4 000,00

3 996,00

 

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU

UZ

Položka

text

Rozpočet upr. (Příjmy)

Rozpočet upr. (Výdaje)

Skutečnost (Příjmy)

Skutečnost (Výdaje)

 

29014

4116

Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu

0,00 

x

32 500,00 

x

29014

Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dle B

0,00 

0,00 

32 500,00 

0,00 

98008

4111

Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR

0,00 

x

22 530,00 

x

98008

5021

Ostatní osobní výdaje

x

0,00 

x

13 941,00 

98008

5139

Nákup materiálu j.n.

x

0,00 

x

1 152,00 

98008

5169

Nákup ostatních služeb

x

0,00 

x

1 089,00 

98008

5173

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

x

0,00 

x

180,00 

98008

5175

Pohoštění

x

0,00 

x

2 184,00 

98008

volby prezidenta

0,00 

0,00 

22 530,00 

18 546,00 

98187

4111

Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR

0,00 

x

45 000,00 

x

98187

5021

Ostatní osobní výdaje

x

0,00 

x

24 534,00 

98187

5139

Nákup materiálu j.n.

x

0,00 

x

1 361,00 

98187

5169

Nákup ostatních služeb

x

0,00 

x

1 936,00 

98187

5173

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

x

0,00 

x

180,00 

98187

5175

Pohoštění

x

0,00 

x

2 184,00 

98187

volby do obecního zastupitelstva

0,00 

0,00 

45 000,00 

30 195,00 

 

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

 

Přezkoumání hospodaření za rok 2018 bylo provedeno dne 08.02.2019 Ekonomiským odborem KÚ Plzeň. Přezkum provedla Jitka Volfíková

 

X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM

 

Viz příloha č. 2

 

 

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Výkazy FIN 01/2018 – 12/2018 jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě Poděvousy. Také jsou k nahlédnutí i výkazy roční závěrky k 31.12.2018 za Obec Poděvousy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razítko účetní jednotky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoba odpovědná za účetnictví

Zdeňka Takáčová

 

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

 

 

Osoba odpovědná za rozpočet

Zdeňka Takáčová

 

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

 

 

Statutární zástupce

Ing Vít Veselý, starosta

 

Podpisový záznam statutárního zástupce

 

Zpracováno systémem GINIS Express UCR (14.05.1) GORDIC spol. s r. o.      24.02.2019 15h24m17s

 

Vyvěšeno: 30. 4. 2019

Zodpovídá: Iveta Nová

Zpět