MENU

Úřední deska

Nebyly nalezeny žádné položky.

Úvod

Obec Poděvousy leží 13 km východně od Horšovského Týna v nadmořské výšce 447 metrů.

Rovněž tato ves je uváděna poprvé v roce 1115 ve falzu určujícím majetek kladrubského kláštera. Přes nejasnou nejstarší historii usuzují odborníci na raně feudální původ vsi. Po vytvoření nového systému politické správy od roku 1850 se staly Poděvousy samostatnou obcí v politickém okrese Horšovský Týn. V období protektorátu tato česká obec připadala k politickému okresu Domažlice, po roce 1949 k okresu Stod. Od reorganizace státní správy v roce 1960 se Poděvousy staly součástí okresu Domažlice.

V současné době má obec 108 čísel popisných, z toho trvale obydlených 81 a trvale neobydlených 25 (chalupáři) a celkem 10 čísel evidenčních. Počet obyvatel se pohybuje kolem 250.

Kaple na návsi je zasvěcena sv. Janu Nepomuckému.

Letecké snímky Poděvous

Akce v obci od roku 2002

Rok 2016

V tomto se roce jsme udělali následující:

 • dokočili výstavbu tribuny na hřišti a vyřídili vyúčtování dotace
 • uspořádali obecní bál
 • získali dotaci na opravu drůbežárny a hned započali s realizací oprav
 • uspořádali oslavu MDŽ
 • provedli výběrové řízení a následně započali výstavbu obecní čistírny odpadních vod  
 • uspořádali ve spolupráci s místními složkami dětský den
 • zorganizovali brigádu na výsatbu zeleně na bývalé louži
 • uspořádali lampiónový průvod
 • v předvečer štedrého dne zorganizovali vánoční zpívání u kapličky
 • přispěli na činnost všem místním složkám (TJ Sokol, SDH, zahradkáři)

 

Rok 2015

V tomto se roce jsme udělali následující:

 • uspořádali druhý obecní ples
 • formálně zlegalizovali rybník pod drůbežárnou
 • osadili světlo do přístřešku na kontejnery kvůli usnadnění třídění odpadů i v zimě
 • uspořádali ve spolupráci s místními složkami dětský den
 • získali dotaci pro místní SDH na výzbroj a výstroj
 • zorganizovali u příležitosti 900 let od 1. písemné zmínky sekání rodáků obce
 • přispěli na srandamač naši hasiči vs. naši fotbalisté
 • získali dotaci na výstavbu tribuny na místním fotbalovém hřišti a hned započali s její výstavbou
 • vyřídili dotaci na výstavbu obecní ČOV – realizace v průběhu roku 2016
 • přispěli na činnost všem místním složkám (TJ Sokol, SDH, zahradkáři)

 

Rok 2014

V tomto se roce jsme udělali následující:

 • přístřešek na kontejnery
 • podlahu ve stodole místního pohostinství
 • informační tabuli na autobusové zastávce
 • vývěsní tabule naproti bývalé hornické zastávce
 • dodělali příjezdovou cestu k Radkovi Leitlovi
 • opravili vodovod v místním pohostinství
 • uspořádali první obecní ples
 • doplnili skluzavku s palisádami a pískem na dětské hřiště
 • uspořádali dětský den po víc než 20-ti letech
 • koupili sítě za branku a příslušenství na fotbalovém hřišti
 • přispěli na srandamač fotbalisté versus hasiči
 • získali stavební povolení na kořenovou čistírnu odpadních vod
 • formálně napravili určení pozemků pod parketem
 • přispěli na činnost všem místním složkám (TJ Sokol, SDH, zahradkáři)

 

Rok 2013

V tomto se roce jsme udělali následující:

 • opravili autobusovou zastávku
 • porazili poškozený akát před Bártovými
 • započali jsme legalizaci rybníků (pasporty, manipulační a provozní řád)
 • zadali zpracování projektu obecní čističky odpadních vod pro stavební řízení
 • požádali o dotaci na výstavbu tribuny na místním fotbalovém hřišti
 • vyúčtovali dotaci na park
 • přispěli na činnost všem místním složkám (TJ Sokol, SDH, zahradkáři)

 

Rok 2012

V tomto se roce jsme udělali následující:

 • upravili park u telefonní budky za  245.000,- Kč. Z této částky bylo 170.000,- Kč poskytnuto v rámci dotačního titulu "Program stabilizace a obnovy venkova" Plzeňského kraje [›]
 • opravili obecní silnici směrem na Háje za 180.840,- Kč
 • nechali zpracovat projekt pro územní řízení na obecní čistírnu odpadních vod pro celou obec za 72.000,- Kč
 • připravili příjezdovou cestu k Radkovi Leitlovi
 • opravili přítok do rybníka
 • přispěli na činnost všem místním složkám (TJ Sokol, SDH, zahradkáři)

 

Rok 2011

V tomto se roce jsme udělali následující:

 • definitivně jsme vyřešili majetkové nesrovnalosti s místní moštárnou a za 357.000,- Kč jsme ji celkově zrekonstruovali. Z této částky bylo 350.000,- Kč poskytnuto v rámci dotačního titulu havarijních stavy Plzeňského kraje [›]
  Moštárna před opravou Moštárna po opravě
 • vybudovali jsme kanalizační přípojku k dílně místní podnikatele Radka Leitla v hodnotě 60.000,-Kč
 • přispěli polovinou nákladů 100.000,- Kč na koupi hasičského vozu - druhou polovinou Sboru dobrovolných hasičů přispěl místní podnikatel Milan Kaigl
 • překlenuli jsme kanalizační větev jdoucí z horní poloviny obce mimo čističku bytového družstva
 • opravili stávající dětské hřiště
 • zkolaudovali budovu obecního úřadu
 • opravili přítok do rybníka pod drůbežárnou
 • pořídili kontejnery na zimní posyp
 • vymalovali jsme sál v místním pohostinství
 • přispěli na činnost všem místním složkám (TJ Sokol, SDH, zahradkáři)

 

Rok 2010

Provedla se rekonstrukce havarijního stavu hospodářské budovy - stodoly - přidružené k místnímu pohostinství. Dotace na tuto akci byly částečně poskytnuty z prostředků Plzeňského kraje [›] ve výši 200.000,- Kč. Celkové náklady na tuto opravu činily 370.311,- Kč.

Rok 2009

Od TJ Sokol Poděvousy se odkoupilo budova místního pohostinství za symbolickou částku 1,- Kč.

V květnu se provedla kompletní výměna střešní krytiny v místní hasičské zbronici - 150.770,-  Kč.

Dále byla provedena oprava střechy v místním pohostinství za celkovou částku 318.920,- Kč, z čehož 100 000,- Kč bylo hrazeno účelovou dotací z Programu stabilizace a obnovy venkova 2009 Plzeňského kraje [›].

Rok 2008

Dokončila se rekonstrukce budovy Obecního úřadu a vystavělo se víceúčelové dětské hřiště vedle stávajícího tenisového kurtu. Dotace na toto hřiště byla z Programu stabilizace a obnovy venkova 2008 Plzeňského kraje [›] ve výši 150.000,- Kč. Celkové náklady 639.027,- Kč

Rok 2007

Započata rekonstrukce budovy Obecního úřadu - výměna oken, dveří, nové sociální zařízení, do objektu byla zavedena voda z nového vrtu. V příštím roce bude oprava budovy pokračovat - oprava venkovní fasády a Orava okolí. Předpokládané náklady - 700.000,- Kč.
 
Oprava kaple - nový oltář a vysvěcení kaple biskupem Radkovským za velké účasti místních občanů.
 
Úprava zeleně okolo kaple.
 
Byla provedena rekonstrukce silnice II. třídy průtahem obcí, kterou financoval kraj.
 
Do knihovny byl zaveden nový internet.
 
TJ Sokol pokračovala ve fotbalové soutěži - žáků i dospělích se střídavými úspěchy.
 
SDH mají samostatné webové stránky [›].
 
Na rok 2008 byl schválen rozpočet ve výši 2.234.000,- Kč. Největší investiční akcí je dodělání rekonstruce obecního úřadu a rekonstrukce staré skládky na víceúčelové dětské hřiště. Na tuto akci budeme žádat o dotaci.

Jako každý rok je vyčleněn příspěvek na činnost SDH a TJ Sokol ve výši 40.000,- Kč a zahrádkáři 10.000,- Kč.

Rok 2006

Celková úprava návsi u pomníku, nový asfaltový koberec a generální úprava parku včetně obrubníků. Dotace na tuto akci 250.000,-Kč. Celkové náklady si vyžádaly 1.039.300,-Kč

Rok 2005

Opět se pokračovalo na doasfaltování ulic v horní části obce změrem ke hřišti a od poslední ulice směrem k hlavní ulici na Háje. Dotace činila 300.000,-Kč, celkové náklady 772.750,-Kč

Rok 2004

Následné pokračování ulic v horní části obce. Náklady 700.700,-Kč z vlastních zdrojů obce.

V tomto roce byla zřízena nová autobusová zastávka včetně čekárny. Dotace na akci činila 170.000,-Kč. Zastávka stála 317.000,-Kč, čekárna 40.500,-Kč.

Rok 2003

V tomto roce se rovněž pokračovalo s asfaltováním ulic v horní části obce. Dotace na tuto akci činila 60.000,-Kč. Celkové náklady si vyžádaly 530.900,-Kč

Rok 2002

V obci byla dokončena plynofikace a dne 8. srpna byl plyn spuštěn. Někteří občané začali ještě v tomto roce plynem topit.

Rovněž byl v tomto roce položen nový asfaltový koberec hlavní ulicí obce směrem na Háje. Celková částka 998.400,-Kč. Celá částka byla uhrazena pouze z vlastních prostředků obce.

Dále byla provedena oprava fasády hasičské zbrojnice. Částka 49.500,-Kč uhrazena z vlastních zdrojů obce.